Táborový řád

Na tábor všichni jedeme proto, abychom se tam měli dobře. Je tedy nutné chovat se tak, aby ses měl dobře nejen ty, ale i ostatní táborníci, vedoucí a další personál tábora.

 • Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem.
 • Rodiče budou o táborovém řádu informováni nejméně 14 dní před táborem prostřednictvím e-mailu, který uvedli při přihlášení dítěte. Rodiče budou vyzváni, aby své dítě s táborovým řádem seznámili před zahájením tábora.
 • Děti jsou s tímto řádem znovu  seznámeny první den pobytu na táboře.
 • Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.

Jistě chápete, že všem dětem musíme zabezpečit nerušený a bezpečný průběh tábora.

Jako každý táborník:

 1. Budu dodržovat táborový řád, program dne a zásady slušného chování a řádné hygieny.
 2. Budu poslouchat a dodržovat veškeré rady, doporučení, příkazy a zákazy svého vedoucího a členů vedení tábora. Jsem si vědom toho, že členové vedení tábora a oddíloví vedoucí zastupují mé rodiče a odpovídají za moji bezpečnost.
 3. Nikdy se nevzdálím bez dovolení z tábora nebo od svého oddílu.
 4. Bude-li kdokoli potřebovat pomoc nebo radu, obrátí se s důvěrou na kteréhokoli pracovníka tábora.
 5. Zúčastním se povinností služebního oddílu a budu svědomitě plnit veškeré přidělené úkoly.
 6. Budu se k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky. Budu se ke všem chovat tak, jak bych chtěl, aby se chovali ke mně. Vyhnu se všem sporům a hádkám. Své případné spory budu řešit jen s pomocí svého vedoucího.
 7. Rodičům budu psát nebo jiným způsobem podám zprávu nejméně jednou týdně. Dopisy budu odesílat prostřednictvím svého vedoucího.
 8. Každý i sebemenší úraz nebo zdravotní potíže nahlásím ihned svému oddílovému vedoucímu
 9. Šťávu a čaj na pití budu brát pouze z místa k tomu určeného. Jsem si vědom následků, které by pro mne a mé kamarády vznikly požitím závadné vody.
 10. V jídelně se budu chovat vždy ukázněně, ke stolu budu přicházet umytý a upravený, pro jídlo si budu chodit vždy společně se svým oddílem. Jídla si vezmu jen tolik, kolik sním. Přídavky se vydávají, až po vydání stravy celému táboru. Nebudu jídlo vynášet z jídelny.
 11. Budu se starat o své věci, udržovat je v čistotě a pořádku, v chatkách, ve stanech i v celém areálu tábora budu udržovat pořádek.
 12. Odpadky vyhazuji pouze do určených odpadkových košů. Budu třídit plasty a papír.
 13. Veškeré cennosti a peníze si uschovám u svého vedoucího. Za cennosti, které si neuložím do táborového trezoru, si ručím sám.
 14. Nebudu  vstupovat do cizí chatky nebo stanu bez dovolení jeho obyvatele.
 15. V době nočního a poledního klidu se budu chovat tiše a nerušit ostatní. Noční klid budu trávit výhradně na své chatce.
 16. Do kuchyně a hospodářské části tábora (čistička, prostor kolem studní) nemám vůbec přístup.
 17. Nebudu ničit zařízení tábora, naopak jej budu šetřit a chránit  tak, aby po mém odjezdu zůstalo všechno tak, jak bylo. V případě záměrného poškození čehokoliv bude vzniklá škoda uhrazena z mého kapesného. Vypůjčené sportovní pomůcky a jiné materiály vždy řádně a v pořádku vrátím.
 18. Budu používat záchod a to i v noci, po jeho použití si vždy umyji ruce.
 19. Nikdy se nebudu koupat sám! K bazénu budu odcházet s oddílem, u bazénu budu dodržovat pokyny oddílového vedoucího.
 20. Při vycházkách do přírody nebudu nikdy jíst neznámé a nezralé plody, nebudu se dotýkat uhynulých ani volně žijících zvířat. Budu chránit přírodu živou i neživou. Bez pokynu vedoucího nebudu rozdělávat oheň.
 21. Jedu na DĚTSKÝ tábor – budu se chovat podle toho a věci, které dělají pouze dospělí, si nechám na později…

Za nejzávažnější porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným, užívání jakýchkoliv škodlivých látek (cigarety, alkohol, drogy, žvýkací tabák) a jejich uchovávání v táboře, opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí vedoucího, krádež cizí věci nebo peněz a soustavné porušování pokynů těch, kdo tě mají na starost. V případě takového provinění může následovat i tvé vyloučení z tábora a odjezd domů na náklady rodičů.

Řád koupání

 1. Koupání provádí oddíly pouze v době a rozsahu uvedeném v denním programu tábora. Oddílový vedoucí nemá právo změnit jinou programovou činnost o své vůli za koupání. Taková změna může být provedena pouze se souhlasem VT (vedoucího tábora) nebo ZVT (zástupce vedoucího tábora) a musí být vyznačena v denním programu tábora.
 2. Koupání je povoleno pouze ve vyhrazených místech.
 3. Účastníci tábora se mohou koupat jen za teplého počasí, kdy voda má teplotu nejméně 20 stupňů. Doba pobytu ve vodě v těchto případech nesmí překročit 30 minut. Táborníci střední a nejstarší věkové kategorie se mohou koupat i ve vodě méně teplé (18 stupňů), doba pobytu ve vodě pak nesmí překročit 10 minut.¨
 4. Koupání vede osobně vedoucí. Do vody vstupují děti pouze na jeho přímý pokyn a ve skupině nejvýše 10 dětí.
 5. Při koupání musí mít vedoucí přehled o svých dětech. Pokud sleduje koupající se děti ze břehu, musí být připraven k okamžitému zákroku, v případě potřeby.
 6. Po skončení se děti řádně osuší a převléknou do suchého oděvu.
 7. Vstup s dětmi do vody je zakázán: 30 minut před nebo 90 minut po hlavním jídle, při nachlazení nebo zvýšených teplotách, při kožních onemocněních, ve všech případech, kdy o tom rozhodne VZ nebo ZVT nebo zdravotník tábora.
 8. Při celotáborovém koupání musí být přítomen zdravotník tábora nebo sportovní instruktor.
 9. Všichni účastníci táborového koupaliště jsou povinni plnit příkazy vedoucího koupání (vedoucí dne).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.